วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ส.ค. 2562
จ้างจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 340 x 200 ซม. 1 ป้าย ตามโครงการทัศนศึกษา พี่สอนน้อง ภายใต้โครงการการคาราวานเสริมสร้างเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการทัศนศึกษา อ่่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี ภายใต้โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริหารรถบัส 2 ชั้น ปรับอากาศ ตามโครงการทัศนศึกษา พี่สอนน้องภายใต้โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กและเยาวชน ณ อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางงัน และ อาหารว่าง โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กและเยาวชน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ จำนวน 70 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุ โครงการวันแม่แห่งชาติ จำนวน 3 รายการ ตามโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทั้งสองฝั่ง(ช่วงจากบ้านนายสุทธี ทวีทรัพย์-บ้านนายมงคล วิชัย)บ้านนาเสียว หมู่ที่ ๕ ไหล่ถนนกว้าง ๑.๒๐ เมตรสองฝั่งถนนยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(ซอยตะวันฉาย-บ้านนายสมชาย)บ้านหนองทอน หมู่ที่ 4 ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๒ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(ช่วงจากบ้านนายทองชั่ง-ลำห้วยประดู่)บ้านจอก หมู่ที่ 13 ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทางและวางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน พร้อมยาแนวประสานท่อให้เรียบร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น DUPLO จำนวน 1 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง