วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคนเดิน คสล.แบบ A(ช่วงลำห้วยเสียวหลังโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์)กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานสะพานคนเดิน คสล.แบบA) บ้านโนนโพธิ์ หมู่ ๑๔ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน(ช่วงจากบ้านนางรุจิรา-โรงสีนางกุลนี)ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๓๐x๑.๐๐ จำนวน ๑๕๐ ท่อน บ้านโนนโพธิ์ หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้้าน บ้านคอนสวรรค์ หมู่ ๘ วางท่อระบายน้ำ คสล.ท่อขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๖๔ ท่อน พร้อมบ่อพักขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๐.๐๗ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑๖.๐๐ บ่อ ตำบลคอนสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยลงลูกรัง(ช่วงจากนานายเพิ่มพูน มนต์ชัยภูมิ-นานางเต็มตา งามประเสริฐ์)ลงลูกรังถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ลบม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า๕,๔๐๐ ตารางเมตร บ้านจอก หมู่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยยกระดับให้สูงขึ้นพร้อมลงลูกรังปรับหน้าดิน(สายเชื่อมต่อกับเขตอบต.บ้านโสก)บ้านจอก หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการถนนดินพร้อมลงลูกรังปิดทับหน้าดิน(สายรอบวัด)บ้านหนองโก หมู่๑๐ยกระดับถนนดินกว้าง๔.๐๐เมตรยาว๓๐๐เมตรสูงเฉลี่ย๑.๓๐เมตรคิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า๑,๕๖๐ลบ.ม.ลงลูกรังถนนกว้าง๔.๐๐เมตรยาว๓๐๐เมตรหนาเฉลี่ย๐.๑๐เมตรคิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า๑๒๐.๐๐ลบ.ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า๑,๒๐๐ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยลงลูกรัง(สายคลองจานตลอดสาย)ลงลูกรังถนนกว้างทั้ง ๒ ฝั่งกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑.๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย.๑๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า๔๘๐.๐๐ ลบ.ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตารางเมตร คอนสวรรค์ หมู่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยลงลูกรัง(ช่วงจากนานายมานพ ต่อโชติ-นานางละเอียด งามสิน)ลงลูกรังถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๒๐.๐๐ ลบ.ม.หรือมีพื้นไม่น้อยกว่า ๖,๓๐๐ ตารางเมตร บ้านจอก หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างถ่ายเอกสารแบบแปลนอาคาร A๓ จำนวน ๖ เล่ม กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๖ รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง