วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ส.ค. 2562
จ้างจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(สายวัดป่าโพธิ์ศรีวราราม-โนนกอก)บ้านโนนโพธิ์หมู่ 6 ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๔ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(ช่วงจากบ้านนายสวัสดิ์-เขตแดน หมู่ ๑๒ )บ้านหนองชาติ หมู่ที่ ๓ ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ ๒ บาน (เปิด-ปิด) จำนวน ๔ หลัง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างเหมาพนักงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยปรัเกรดด้วยรถเกรดเดอร์พร้อมบดอัดเรียบ(สายลำห้วยเสียว-โนนกอก)บ้านหนองทอน หมู่ที่ ๔ ขนาดก้วาง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๖๐๐ เมตรหรือเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรัปรุงซ่อมแซมถนนโดยปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์พร้อมบดอัดเรียบ(สายหัวหนองทอน)บ้านหนองทอน หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๘๐ เมตร หรือเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์พร้อมบดอัดเรียบ(สายหนองขี้ชี) บ้านหนองดก หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑,๑๐๐ เมตร หรือเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
จ้างจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 340 x 200 ซม. 1 ป้าย ตามโครงการทัศนศึกษา พี่สอนน้อง ภายใต้โครงการการคาราวานเสริมสร้างเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการทัศนศึกษา อ่่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี ภายใต้โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริหารรถบัส 2 ชั้น ปรับอากาศ ตามโครงการทัศนศึกษา พี่สอนน้องภายใต้โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กและเยาวชน ณ อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง