วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ย. 2562
จ้างโครงการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ รายนายสละ แฝงสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ ๓ (ต่อเนื่อง) งบประมาณ ๒๕๖๓ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างการพัฒนาการบริหารจัดเก็บขยะมูลฝอย รายนายบุญเส็ง ซุยอุ้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างเหมาช่างซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ กองช่าง จำนวน ๓ เดือน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าปกเย็บเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างเหมารถเกรดเตอร์ปรับเกรดบ่อขยะโคกหนองม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) สะพายหลัง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน(สายจากบ้านครูจันทร์เพ็ญ)ท่อระบายน้ำคสล.ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐เมตร จำนวน ๓๔๐ ท่อน พร้อมบ่อพักขนาดกว้าง๐.๖๐เมตร ยาว ๐.๗๐ เมตร ลึก ๐.๖๐เมตร จำนวน ๑๐ บ่อ หนา ๐.๑๐ เมตร หมู่ ๙ บ้านคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง