วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ค. 2562
จ้างเหมารถเกรดเตอร์ปรับเกรดบ่อขยะโนนหว่านไพล หมู่ 6 บ้านโนนโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ กองช่าง อบต.คอนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมารถบัสโดยสารประจำทาง(พัดลม) ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเปลี่ยนแผงวงจรพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนหัวพิมพ์ เครื่องพิมพ์ Canon MP287 รหัส 416-52-016 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมเคร่ื่องพิมพ์ Canon G2000 รหัส 416-58-031 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
จ้างการก่อสร้างเสริมผิวคอนกรีตภายในหมู่บ้าน(ซอยขุนจันทร์) หมู่ที่ ๙ กว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยยกร่องพูนดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๒ จุด บ้านโนนขุนทิพย์ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ๙๙๔๐ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง