วันที่
ชื่อเรื่อง
6  พ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
จ้างทำป้ายไวนิล การจัดการประชุมประชาคม ระดับตำบล คอนสวรรค์ ขนาด ๒๔๐ x ๑๒๐ ซม. จำนวน ๑ ป้าย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๗-๐๐๒ จำนวน ๑ เครื่อง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๙๙๔๐ ชัยภูมิ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2562
ซื้อแบตเตอรี่ รถกระเช้าหรือรถอิแต๋น หมายเลขทะเบียน ๒๘๑๓ ชัยภูมิ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ สำนักปลัด รายนางสาววราภรณ์ ปาเป้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างการพัฒนาการบริหารจัดเก็บขยะมูลฝอย รายนายดวน คุณนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติด้านการคลัง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างจ้างการพัฒนาการบริหารจัดเก็บขยะมูลฝอย รายนายศักดา บำรุงหมู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง