วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์พร้อมลงลูกรังบดอัดเรียบ(สายหนองโก-โคกดินแดง) บ้านหนองโก หมู่ ๑๐ ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑,๖๐๐ เมตร หรือเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์พร้อมลงลูกรังบดอัดเรียบ(สายดอนโขมงสวนหม่อน) บ้านคอนสวรรค์ หมู่ ๙ ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒,๐๐๐ เมตร หรือเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์พร้อมลงลูกรังบดอัดเรียบ(สายจากโนนขุนทิพย์-หนองทอน) บ้านโนนขุนทิพย์ หมู่ ๗ ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑,๓๐๐ เมตร หรือเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
จ้างโครงการปรัเกรดด้วยรถเกรดเดอร์พร้อมลงลูกรังบดอัดเรียบ(สายจากบ้านนางทองปน-โนนกอก) บ้านโนนโพธิ์ หมู่ ๖ ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒,๐๐๐ เมตร หรือเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อนม พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาดบรรจุ ถุงละ 200 ซ๊ซ๊ จำนวน 23,941 ถุง และ นม ยู เอช ที รสจืด ขนาดบรรจุกล่องละ 200 ซีซี จำนวน 7,532 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
ซื้อจดซื้อนม ยู เอช ที รสจืด ขนาดบรรจุกล่องละ 200 ซีซี จำนวน 10,260 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 135 วัน เด็ก 76 คน (18 พ.ย.62 - 10 มิ.ย.63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
จ้างจ้างก่อสร้างโครงการปรัเกรดด้วยรถเกรดเดอร์พร้อมลงลูกรังบดอัดเรียบ(สายนาเสียว-โนนเขวา) บ้านนาเสียว หมู่ ๕ ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒,๐๐๐ เมตร หรือเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์(ส่วนกลาง) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง