วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ย. 2562
จ้างทำป้ายไวนิล ป้ายโครงการปลูกต้นไม้กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ประจำปี ๒๕๖๓ ขนา ๑๐๐ ซม.X ๒๒๐ ซม. จำนวน ๑ ป้าย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร โครงการปลูกต้นไม้/กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
ซื้อพันธุ์ไม้ในโครงการปลูกต้นไม้/กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
ซื้อน้ำดื่ม ในโครงการปลูกต้นไม้/กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด(ช่วงจากบ้านนางลำดวน-บ้านนายพร้อม)บ้านโนนขุนทิพย์ หมู่ ๗ ขนาดกว้า ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยปรับเกรดเดอร์พร้อมลงลูกรังบดอัดเรียบ(สายโนนเถียงนา-ลำห้วยขี้เหล็ก) บ้านคอนสวรรค์ หมู่ ๑๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑,๑๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายโนนกอก)บ้านโนนโพธิ์ หมู่ ๖ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยปรับเกรดเดอร์พร้อมลงลูกรังบดอัดเรียบ(สายคลองบ้าน)บ้านคอนสวรรค์ หมู่ ๑๕ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑,๕๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยปรับเกรดเดอร์พร้อมลงลูกรังบดอัดเรียบ(สายเลียบลำชี-หนองมน)บ้านคอนสวรรค์ หมู่ ๑๕ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑,๕๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง