วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยลงลูกรัง(ช่วงจากนานายเพิ่มพูน มนต์ชัยภูมิ-นานางเต็มตา งามประเสริฐ์)ลงลูกรังถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ลบม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า๕,๔๐๐ ตารางเมตร บ้านจอก หมู่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยยกระดับให้สูงขึ้นพร้อมลงลูกรังปรับหน้าดิน(สายเชื่อมต่อกับเขตอบต.บ้านโสก)บ้านจอก หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการถนนดินพร้อมลงลูกรังปิดทับหน้าดิน(สายรอบวัด)บ้านหนองโก หมู่๑๐ยกระดับถนนดินกว้าง๔.๐๐เมตรยาว๓๐๐เมตรสูงเฉลี่ย๑.๓๐เมตรคิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า๑,๕๖๐ลบ.ม.ลงลูกรังถนนกว้าง๔.๐๐เมตรยาว๓๐๐เมตรหนาเฉลี่ย๐.๑๐เมตรคิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า๑๒๐.๐๐ลบ.ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า๑,๒๐๐ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยลงลูกรัง(สายคลองจานตลอดสาย)ลงลูกรังถนนกว้างทั้ง ๒ ฝั่งกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑.๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย.๑๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า๔๘๐.๐๐ ลบ.ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตารางเมตร คอนสวรรค์ หมู่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยลงลูกรัง(ช่วงจากนานายมานพ ต่อโชติ-นานางละเอียด งามสิน)ลงลูกรังถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๒๐.๐๐ ลบ.ม.หรือมีพื้นไม่น้อยกว่า ๖,๓๐๐ ตารางเมตร บ้านจอก หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างถ่ายเอกสารแบบแปลนอาคาร A๓ จำนวน ๖ เล่ม กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๖ รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ(๔๒๐-๔๗-๐๐๒)ล้างทำความสะอาดและเติมน้ำยาเครื่องปรัอากาศ เปลี่ยนแม็คเนติกเซลทัล ,ซ่อมท่อน้ำทิ้งแอร์ ,ล้างทำความสะอาดและเติมน้ำยาเครื่องปรัอากาศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (แบบตั้งโต๊ะ All In One สำหรับงานประมวลผล) จำนวน ๒ เครื่อง ในส่วนสำหรับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(สายนิคมการเกาตร)บ้านหนองทอน หมู่ที่ ๔ ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า๑๔๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง