วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ย. 2562
จ้างเหมาพนักงานซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑ เดือน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายผ่านคุ้มโนนมูก)กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตรยาว๒๓๐.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า๙๒๐ ตารางเมตร มีไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ๐.๓๐เมตรพร้อมป้ายโครงการ หมู่ ๘ บ้านคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน ส่วนสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ ๑๑ (ช่วงจากบ้านนางวิไล มงคลล้ำ-บ้านนางวิไลรัตน์ เลิสฤทธิ์)ท่อขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพักขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว๐.๗๐ เมตร ลึก ๐.๖๐เมตร จำนวน ๑๒.๐๐ บ่อหนา ๐.๑๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคนเดิน คสล.แบบ A(ช่วงลำห้วยเสียวหลังโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์)กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานสะพานคนเดิน คสล.แบบA) บ้านโนนโพธิ์ หมู่ ๑๔ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน(ช่วงจากบ้านนางรุจิรา-โรงสีนางกุลนี)ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๓๐x๑.๐๐ จำนวน ๑๕๐ ท่อน บ้านโนนโพธิ์ หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้้าน บ้านคอนสวรรค์ หมู่ ๘ วางท่อระบายน้ำ คสล.ท่อขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๖๔ ท่อน พร้อมบ่อพักขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๐.๐๗ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑๖.๐๐ บ่อ ตำบลคอนสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง