วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์พร้อมบดอัดเรียบ(สายรอบหนองหวาย) หมู่ ๖ บ้านโนนโพธิ์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (416-49-009,416-52-018) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาตามโครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายอะเบท ,สา่รเคมีกำจัดยุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยขุนจันทร์) บ้านคอนสวรรค์ หมู่ ๙ กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร(ทางขึ้น-ลงหนองแวงสาธารณะ) บ้านคอนสวรรค์ หมู่ ๙ วางท่อระบายน้ำ คสล. ท่อขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๕ ท่อน พร้อมยาแนวประสานท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการถนนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนโพธิ์ หมู่ ๑๔ กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองโก หมู่ ๑๐ วางท่อระบายน้ำ คสล.ท่อขนาด ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗๓ ท่อนพร้อมยาแนวประสานท่อพร้อมบ่อพักฝาปิดเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยบ้านนายทินกรึงบ้านนางนิตยา มีหนองใหญ่)บ้านคอนสวรรค์ หมู่ ๑๑ กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๙.๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด(ช่วงจากบ้านนางสุมน-บ้านนางสุดใจ)บ้านโนนโพธิ์ หมุ่ ๗ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง