วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ม.ค. 2563
จ้างจ้างพิมพ์ป้ายไวนิล ตามโครงการวันเด็กแห่งขาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียงตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อขนม สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อไอศครีมสำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัส ๔๑๕-๕๕-๐๒๓ และ ๔๑๖-๕๘-๐๓๑ จำนวน ๒ เครื่อง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน 1 มื้อ และ อาหารว่าง 2 มื้อ จำนวน 80 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๖๐๐ cc. ในโครงการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
จ้างจ้างทำป้ายโครงการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ขนาด ๑๒๐ x ๒๔๐ ซม. จำนวน ๒ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ขับขี่ปลอดภัยโครงไม้ ขนาด ๑๐๐ x ๒๐๐ ซม. จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง