วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ต.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๗-๐๐๒ จำนวน ๑ เครื่อง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๙๙๔๐ ชัยภูมิ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2562
ซื้อแบตเตอรี่ รถกระเช้าหรือรถอิแต๋น หมายเลขทะเบียน ๒๘๑๓ ชัยภูมิ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ สำนักปลัด รายนางสาววราภรณ์ ปาเป้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างการพัฒนาการบริหารจัดเก็บขยะมูลฝอย รายนายดวน คุณนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติด้านการคลัง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างจ้างการพัฒนาการบริหารจัดเก็บขยะมูลฝอย รายนายศักดา บำรุงหมู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างโครงการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ รายนายสละ แฝงสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ ๓ (ต่อเนื่อง) งบประมาณ ๒๕๖๓ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างการพัฒนาการบริหารจัดเก็บขยะมูลฝอย รายนายบุญเส็ง ซุยอุ้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง