วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายอะเบท ,สา่รเคมีกำจัดยุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยขุนจันทร์) บ้านคอนสวรรค์ หมู่ ๙ กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร(ทางขึ้น-ลงหนองแวงสาธารณะ) บ้านคอนสวรรค์ หมู่ ๙ วางท่อระบายน้ำ คสล. ท่อขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๕ ท่อน พร้อมยาแนวประสานท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการถนนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนโพธิ์ หมู่ ๑๔ กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองโก หมู่ ๑๐ วางท่อระบายน้ำ คสล.ท่อขนาด ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗๓ ท่อนพร้อมยาแนวประสานท่อพร้อมบ่อพักฝาปิดเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยบ้านนายทินกรึงบ้านนางนิตยา มีหนองใหญ่)บ้านคอนสวรรค์ หมู่ ๑๑ กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๙.๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด(ช่วงจากบ้านนางสุมน-บ้านนางสุดใจ)บ้านโนนโพธิ์ หมุ่ ๗ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
จ้างทำป้ายไวนิล ป้ายโครงการปลูกต้นไม้กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ประจำปี ๒๕๖๓ ขนา ๑๐๐ ซม.X ๒๒๐ ซม. จำนวน ๑ ป้าย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร โครงการปลูกต้นไม้/กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
ซื้อพันธุ์ไม้ในโครงการปลูกต้นไม้/กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง