วันที่
ชื่อเรื่อง
8  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศล้างทำสะอาดและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ(ห้องสำนักงานปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินระยะที่ 3 การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ต่อเนื่อง) ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สำหรับประมวลผล แบบที่ ๒) จำนวน ๑ ชุด และเครื่องสำรองไฟ ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
25  มี.ค. 2563
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ พรบ.ควบคุมอาคาร จำนวน ๑๓ ป้าย ขนาด ๑๐๐ x ๑๕๐ เซนติเมตร กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๒๑ ลิตร เดือน มกราคม และ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา ๒๐๐๙ (Covid-๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(Covid-๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์ กองการศึกษาฯ จำนวน ๓ รายการ องคืการบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
จ้างจัดจ้างจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มในโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กตำบลคอนสวรรค์/สภาเด็กและเยาวชนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
จ้างจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าใช้ภายในสำนักงาน อบต.คอนสวรรค์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง