วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มี.ค. 2567
ซ่อมแซมฝายดินกั้นน้ำลำน้ำก่ำ บ้านโนนขุนทิพย์ หมู่ที่ ๗
14  มี.ค. 2567
ซื้อคุรภัณฑ์สำนักงาน (ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ประตูนครกาหลงรัชการที่ ๑๐ และพระราชินี)
14  มี.ค. 2567
วางท่อระบายน้ำ สายโนนกอกจุดนานางเสริม ชำกรม - นานายหนูทิศ ชุมชัย บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๖
12  ก.พ. 2567
เช่าเต็นท์, โต๊ะ, เก้าอี้ สำหรับดำเนินการตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๖ นครการหลงเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๗
12  ก.พ. 2567
จ้างเหมาจัดสถานที่ในการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๖ นครการหลงเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๗
12  ก.พ. 2567
จ้างเหมาเครื่องเสียงประจำจุดต่าง ๆ ในการดำเนินการ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๖ นครกาหลงเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๗
12  ก.พ. 2567
จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมธ์ และป้ายชื่อหน่วยงานที่เข้าแข่งขันกีฬาตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๖ นครกาหลงเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๗
12  ก.พ. 2567
เสื้อกีฬาสำหรับผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์และผู้จัดการแข่งขัน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๖ นครกาหลงเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๗
12  ก.พ. 2567
ซื้อถ้วยรางวัลสำหรับทีมนักกีฬาที่ชนะการเเข่งทุกประเภทกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๖ นครกาหลงเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๗
12  ก.พ. 2567
อุปกรณ์กีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันฑ์ ครั้งที่ ๑๖ นครกาหลงเกมส์