วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ต.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (ขนาด ๒๐ กก. จำนวน ๓๐๐ ถุง) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2566
จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (ขนาด ๒๐ กก. จำนวน ๓๐๐ ถุง) กองช่าง
22  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรางน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม ขนาด ๒๑ ลิตร ชนิดเปลี่ยนถัง) สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและไว้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ อบต.คอนสวรรค์ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรางน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้สูงอายุตามโครงการตรวจวัดและคัดกรองความผิดปกติหรือความบกพร่องทางการมองเห็นของกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่ห่างไกลการพลัดตกหกล้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ ระหว่างวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ นมยูเอชที รสจด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี สำหรับเด็กนักเรียนบ้านโนนโพธิ์ จำนวน ๑๐๖ คน ๆ ละ ๑๐๗ กล่อง รวม ๑๑,๓๔๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก(ดีเซล) รถกะบะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)