วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มี.ค. 2563
จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด ๑.๒ x ๒.๔ เมตร จำนวน ๑ ป้าย ในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(ชนิด ๑ ขวด ๑ โด๊ส) จำนวน ๘๐๐ โด๊สๆละ ๓๐ บาท สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๖๐ คน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
จ้างออกแบบจ้างออกแบบอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าสาธารณะ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
14  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันและอาหารว่างตามโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก จำนวน ๖๓ คน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง