วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ค. 2563
จ้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำเพื่อการเกษตร บ้านคอนสวรรค์ หมู่ ๑๑ วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙.๐๐ ท่อน พร้อมยาแนวประสานท่อ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานช่วยงานเอกสารด้านงานบริหารงานบุคคลและงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
9  ก.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่คนงานทำความสะอาด ตกแต่งสถานที่ ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารศูฯย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนสวรรค์ จำนวน ๓ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๗-๐๐๒ สำนักปลัด ส่วนงานป้องกันฯ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กเรียนโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
จ้างจัดจ้างถ่ายเอกสารแบบแปลนอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ขนาด A2 และ A3 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข ๙๙๔๐ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่มสำหรับประชาชนในสำนักงาน) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมารถแทรกเตอร์ปรับเกรดบ่อขยะ โนนหว้านไพร บ้านโนนโพธิ์ หมู่ ๖ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง