วันที่
ชื่อเรื่อง
22  เม.ย. 2563
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรคฺ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องแต่งกายในการเก็บขยะของพนักงานจัดเก็บสิ่งปฏิกูล สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรร๕์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าสาธารณะ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาคนงานทำความสะอาด ตกแต่งสถานที่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนสวรรค์ จำนวน ๓ งวดๆละ ๙,๐๐๐ บาท กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ ๔๒๐-๕๔-๐๐๖) กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๔-๐๒๐ เปลี่ยนหัวพิมพ์สี MP ๒๘๗ จำนวน ๑ กล่อง และเปลี่ยนที่ซับหมึก จำนวน ๑ ชุด กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ค ASUS) รหัส ๔๑๖-๕๐-๐๑๓) กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง