วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ส.ค. 2563
จ้างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง (รหัส ๔๑๖-๕๕-๐๒๐ และ รหัส ๔๑๖-๕๕-๐๒๔) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๕-๕๘-๐๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องนายก สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มในโครงการเสริมสร้างคลังปัญญาพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส(การทำพรมเช็คเท้าจากเศษผ้า) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำพรมเช็ดเท้าในโครงการเสริมสร้างคลังปัญญาพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส(การทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำโมบายงานบวชและประเพณีต่างๆจากกระดาษแก้วในโครงการอบรมและส่งเสริมพัฒนาอาชีพเสริมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มสตรี(ส่งเสริมการทำโมบายงานบวชและประเพณีต่างๆจากกระดาษแก้ว)สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย ในโครงการอบรมและส่งเสริมพัฒนาอาชีพเสริมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มสตรี(ส่งเสริมการทำโมบายงานบวชและประเพณีต่างๆจากกระดาษแก้ว)สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิลจำนวน ๑ ป้าย (๒.๕๐ x ๑.๒๐ ซม.)ในโครงการเสริมสร้างคลังปัญญาพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส(การทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่างอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มในโครงการอบรมและส่งเสริมพัฒนาอาชีพเสริมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มสตรี(ส่งเสริมการทำโมบายงานบวชและประเพณีต่างๆจากกระดาษแก้ว)สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๕-๕๕-๐๒๓ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง