วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.พ. 2564
จ้างจ้างทำป้ายไวนิลในโครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) จำนวน ๒ ป้าย ๒ ขนาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2564
ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ในโครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
จ้างจ้างทำป้ายไวนิลงานของดีคอนสวรรค์ จำนวน ๖ ป้าย กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ all in one สำหรับสำนักงานแบบตั้งโต๊ะ และ เครื่องสำรองไฟ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนสวรรค์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์และโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง (กระสอบทราย ทรายหยาบ) แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน หมู่ ๑๕ บ้านคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง (กระสอบทราย ทรายหยาบ) แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน หมู่ ๗ บ้านโนนขุนทิพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง