วันที่
ชื่อเรื่อง
21  เม.ย. 2564
จ้างจ้างเหมารถแทรกเตอร์ปรับเกรดบ่อขยะ หมู่ ๖ (โนนหว้านไพร) ตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ จำนวน ๔ วัน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้ - กระติกน้ำเก็บความเย็น จำนวน ๓ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน พร้อมอาหารว่าง ตามโครงการสร้างครอบครัวคุณธรรมสังคมไทยเข้มแข็ง ศพด.บ้านโนนโพธิ์ จำนวน 70 คน วันที่ 23 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
จ้างจ้างทำบล๊อกตรายางจำนวน ๔ แบบกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
จ้างจ้างเหมาปรับเกรดบ่อขยะโนนหว้านไพร หมู่ ๖ บ้านโนนโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง