วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.คอนสวรรค์ จำนวน ๒ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์และโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการศพด.บ้านคอนสวรรค์ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิลในโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ ศพด.บ้านคอนสวรรค์ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ ศพด.บ้านโนนโพธิ์ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการศพด.บ้านโนนโพธิ์ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างในโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนโพธิ์ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันและอาหารว่างในโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการศพด.บ้านคอนสวรรค์ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง