วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไวรัสโควิด สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
จ้างจ้างทำป้ายอะคิลิค(ป้ายบ้าน) ตามโครงการปรับสถาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกประกอบอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงกาาีรปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยลงลูกรังถนนสายลำห้วยเสียว บ้านหนองชาติ หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นหลังโฮมสเตย์ปูนิ่ม บ้านจอก หมู่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2564
จ้างตรวจเช็คระยะ 370,000 กม. รถยนต์หมายเลยทะเบียน กข 9940 ชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง