วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุและเครื่องเขียนและอุปกรณ์พร้อมเอกสารประกอบการบรรยายในโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในการปฏิบัติงานสำหรับผู้นำท้องถิ่นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อของที่ระลึกดื่มในโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในการปฏิบัติงานสำหรับผู้นำท้องถิ่นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารและเครื่องดื่มในโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในการปฏิบัติงานสำหรับผู้นำท้องถิ่นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างเหมาพาหนะรถปรับอากาศ(ไม่ประจำทางจำนวน ๒ คันๆละ๒๔,๐๐ บาท)เดินทางไป-กลับในโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในการปฏิบัติงานสำหรับผู้นำท้องถิ่นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างทำป้ายไวนิล (ขนาด ๑.๒๐ x ๓.๕๐ )ในโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในการปฏิบัติงานสำหรับผู้นำท้องถิ่นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานเหล็กขาสูง จำนวน 2 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง