วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน) เดือน มกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
จ้างบล็อกตรายางข้อความ จำนวน ๔ แบบ(กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
จ้างจ้างเข้าเล่มรายงานการเตรียมการทวนสอบโครงการขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
ซื้อจัดหาวัสดุก่อสร้าง (ซ่อมรถบรรทุกน้ำ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
จ้างป้ายไวนิล?ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๗ ขนาด ๒๔๐ x ๓๖๐ ซม.? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
พิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามโครงการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
28  ธ.ค. 2566
วัสดุสำหรับดำเนินงานตามโครงการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
28  ธ.ค. 2566
ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร จำนวน ๒ สาย
22  ธ.ค. 2566
จัดซื้อวัสดุอื่นในการดำเนินตามโครงการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗