วันที่
ชื่อเรื่อง
14  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ และโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖
3  พ.ย. 2566
จ้างทำป้ายอะคิลิคศูนย์บริการคนพิการตำบลคอนสวรรค์ งานสวัสดิการสังคมฯสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์จำนวน ๑ ป้าย ขนาด ๑.๒๕ x ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายคลองงูเหลือมโดยลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนสายแยกบ้านหนองทอนไปบ้านจอก หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการนายจิระเดช นราพงษ์ ปฏิบัติงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2566
จ้างจ้างเข้าเล่มข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (จำนวน ๓๕ เล่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง (รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๕-๕๖-๐๒๗, ๔๑๕-๖๓-๐๔๗, Canon G๑๐๑๐)
25  ต.ค. 2566
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด
25  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) สำนักปลัด
19  ต.ค. 2566
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปบรรจุถุง (ขนาด ๒๐ กก.จำนวน ๒๐๐ ถุง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง