วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ย. 2563
จ้างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง(แผนที่ภาษี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
จ้างจ้างซ่อมแรถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ ศพด.บ้านคอนสวรรค์และ ศพด.บ้านโนนโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
ซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๒๑ ลิตร โดยการเปลี่ยนถัง จำนวน ๒๕ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตค่าจดทะเบียนโดเมนเนม(ต่อสัญญาเช่าเว็บไซต์) องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างเหมาเข้าปกเย็บเล่มข้อบัญยัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔ (จำนวน ๒๘ เล่มๆ ๓๐ บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง