วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียน ศ.พ.ด บ้านคอนสวรรค์และโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ (รายละเอียดตาม TOR ที่แนบท้ายนี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2564
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนสวรรค์) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนโพธิ์) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกตรโดยลงลูกรังพร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบ(หนองมน)บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ(สายไปลำห้วยขี้เหล็ก)บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำเสียบริเวณบ้านพักองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
จ้างจัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย (ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๖๐ เมตร)ในโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๔ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง