วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ม.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าสาธารณะ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านโนนขุนทิพย์ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองโก หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  ธ.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อชุดอุปกรณ์ห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเท๕โนโลยีสารสมเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการทำบล๊อกพ่นสี ตราอบต.คอนสวรรค์ จำนวน ๔ ชิ้น ๒ ขนาด (กองคลัง งานพัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๔ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง