วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
จ้างจ้างทำป้ายอะคิลิค(ป้ายบ้าน) ตามโครงการปรับสถาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกประกอบอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงกาาีรปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยลงลูกรังถนนสายลำห้วยเสียว บ้านหนองชาติ หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นหลังโฮมสเตย์ปูนิ่ม บ้านจอก หมู่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2564
จ้างตรวจเช็คระยะ 370,000 กม. รถยนต์หมายเลยทะเบียน กข 9940 ชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
จ้างจ้างเหมารถแทรกเตอร์ปรับเกรดบ่อขยะ หมู่ ๖ (โนนหว้านไพร) ตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง