วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการศพด.บ้านคอนสวรรค์ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิลในโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ ศพด.บ้านคอนสวรรค์ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ ศพด.บ้านโนนโพธิ์ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการศพด.บ้านโนนโพธิ์ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างในโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนโพธิ์ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันและอาหารว่างในโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการศพด.บ้านคอนสวรรค์ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์ส่วนกลาง กม 363235 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง