วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.พ. 2564
จ้างจ้างทำป้ายไวนิลงานของดีคอนสวรรค์ จำนวน ๖ ป้าย กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ all in one สำหรับสำนักงานแบบตั้งโต๊ะ และ เครื่องสำรองไฟ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนสวรรค์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์และโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง (กระสอบทราย ทรายหยาบ) แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน หมู่ ๑๕ บ้านคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง (กระสอบทราย ทรายหยาบ) แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน หมู่ ๗ บ้านโนนขุนทิพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยลงลูกรัง บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง