วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มิ.ย. 2564
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนสวรรค์) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนโพธิ์) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกตรโดยลงลูกรังพร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบ(หนองมน)บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ(สายไปลำห้วยขี้เหล็ก)บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำเสียบริเวณบ้านพักองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
จ้างจัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย (ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๖๐ เมตร)ในโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๔ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไวรัสโควิด สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง