วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
จ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกันเชื้อไวรัส(โคโรนา-๑๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ(รายนางวิรัตน์ โคตรมณี หมู่ ๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ(รายนายกลาง รวดเร็ว หมู่ ๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.คอนสวรรค์ จำนวน ๒ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียน ศ.พ.ด บ้านคอนสวรรค์และโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ (รายละเอียดตาม TOR ที่แนบท้ายนี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2564
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง