วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ย. 2564
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2564
จ้างจ้างทำป้ายไวนิล(ชัยภูมิจีโอพาร์ค) จำนวน ๑ ป้าย ขนาด ๕.๐๐ x ๔.๖๐ ม. สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างจ้างจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมตามโครงการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลายผ้ามัดหมี่ทอมือ (ลายดอกกาหลงและลายดอกบ้านสวนกาหลง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดจัดสถานที่ เคร่ื่องเสียงในการฝึกอบรมตามโครงการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลายผ้ามัดหมี่ทอมือ(ลายดอกกาหลงและลายดอกบ้านสวนกาหลง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ดำเนินการตามโครงการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลายผ้ามัดหมี่ทอมือ(ลายดอกกาหลงและลายดอกบ้านสวนกาหลง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างจ้างซ่อมครุภัณฑ์ตอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๔๔ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อครุภํณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๑ ตัว และเก้าอี้ทำงาน(พนักพิงสูงมีโช๊คปรับระดับสูง-ต่ำ จำนวน ๑ ตัว ) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
จ้างจ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ(วันแม่แห่งชาติ) ขนาด ๑ x ๓ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง