วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้บานเลื่อน ๒ บาน) กองการศึกษาฯ ขนาด ๑๒๐ cm กว้าง ๑๑๘.๘ x ๔๐.๘ x ๘๗.๗ cm สีครีมเมทัลลิค KSG ๑๒๐ -MC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
จ้างจ้างก่อสร้างถนน คสล.(สายกุดจระเข้เชื่อมถนนลาดยางไปชีวังเวิน)บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
จ้างจ้างขยายไหล่ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านนาเสียว หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
จ้างจ้างวางท่อระบายน้ำเสียจากหน้าโรงเรียนถึงเมรุบ้านคอนคอนสวรรค์ บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โพเดียมไม้สักทอง ขนาด ๖๐ x ๘๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
จ้างจัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย (ขนาด 460 x 350 เมตร)ในโครงการรกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์และโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
5  ก.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน ( หมึกเครื่องถ่ายเอกสารที่อยู่ห้องคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างทำป้ายไวนิล ป้ายประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ขนาด ๒๖๐x๑๒๐ ซม. จำนวน ๑ ป้าย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง