วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ธ.ค. 2564
จ้างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ HP ๗๙ กองคลัง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหายสายไปบ่อขยะโนนหว้านไพร บ้านโนนโพธิ์ หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2564
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียน จำนวน ๒ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเดิมโดยเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต(สายแยกหนองพระ-แยกทางไปบ้านหนองโก)หมู่ที่ 9,11 โดยวิธีคัดเลือก
7  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเดิมโดยเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต(สายรอบหัวหนองอ้อ)หมู่ที่ 11 โดยวิธีคัดเลือก
30  พ.ย. 2564
จ้างจัดจ้างทำความสะอาดล้างแอร์เครื่องปรับอากาศ(ห้องพัฒฯาชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน) สำนักปลัด