วันที่
ชื่อเรื่อง
31  มี.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรโดยลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ สายโนนขุนทิพย์-ลำน้ำก่ำ บ้านโนนขุนทิพย์ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนโดยปรับเกรดพร้อมลงลูกรังหนองแห้ว-หนองแวง บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบุคคลภายนอกเดินสายเคเบิล THW ภายในอาคารสำนักงาน อบต.คอนสวรรค์
18  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๔๗๗ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2565
จ้างจ้างซ่อมแซมขออนุมติซ่อมรถบรรทุกน้ำ)หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๔๗๗ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ(แอร์ ห้องสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2565
จ้างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด (เครื่องปริ้นเตอร์นักวิเคราะห์นโยบายฯ) องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2565
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนสวรรค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2565
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนโพธิ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง