วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยลงลูกรังปรับเกลี่ยเรียบฯ จำนวน ๒ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ และโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ จำนวน ๒ แห่ง ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนสังกัดสำนักงาน๕ณะกรรมการขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ในพื้นที่ อบต.คอนสวรรค์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
อาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนสังกัดสำนักงาน๕ณะกรรมการขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ในพื้นที่ อบต.คอนสวรรค์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖
24  พ.ย. 2566
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียน ศพด.บ้านคอนสวรรค์ และศพด.บ้านโนนโพธิ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด สำหรับดำเนินการตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดเตรียมสถานที่และตกแต่งสถานที่จัดงานตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียน ศพด.บ้านคอนสวรรค์ และศพด.บ้านโนนโพธิ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖