วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์และสารเคมีกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก ใน โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 40-001 สายทาง สายหัวหนองอ้อ-ถนนลาดยางบ่อขยะ หมู่ที่ 9 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลคอนสวรรค์ กว้าง 4 เมตร ยาว 1500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 40-001 สายทาง สายหัวหนองอ้อ-ถนนลาดยางบ่อขยะ หมู่ที่ 9 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลคอนสวรรค์ กว้าง 4 เมตร ยาว 1500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  พ.ค. 2567
ซื้อคครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา (HARD DISK EXTERNAL TB) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ PANTUM จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงานตรายางข้อความ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง