วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ค. 2564
ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โพเดียมไม้สักทอง ขนาด ๖๐ x ๘๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
จ้างจัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย (ขนาด 460 x 350 เมตร)ในโครงการรกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์และโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
5  ก.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน ( หมึกเครื่องถ่ายเอกสารที่อยู่ห้องคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างทำป้ายไวนิล ป้ายประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ขนาด ๒๖๐x๑๒๐ ซม. จำนวน ๑ ป้าย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
จ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกันเชื้อไวรัส(โคโรนา-๑๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง