วันที่
ชื่อเรื่อง
3  มี.ค. 2565
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน) สำนักปลัด เดือน มกราคม ๒๕๖๕
21  ก.พ. 2565
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหายสายเรียบคลองงูเหลือม บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย (ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๕๐ เมตร)ในในโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขพัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง (บล๊อคตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านครัวในโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขพัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2565
จ้างจ้างซ่อมแซมวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกน้ำ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง