วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ส.ค. 2565
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
จ้างจ้างทำป้ายไวนิลโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์และอุปกรณ์ (โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
จัดซ์ื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียน จำนวน ๒ แห่ง
2  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซ์ื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซ์ื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ดเล็กบ้านคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ฆค ๒๘๑๓ ชย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้กระจกบานเลื่อน จำนวน ๓ หลัง) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด ๑๒๐ x ๖๐ ซม. มีชั้นวางคีย์บอร์ด วาง ซีพียู จำนวน ๑ ตัว) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง