วันที่
ชื่อเรื่อง
6  พ.ค. 2565
จ้างทำป้ายอคิลิค(ขนาด ๖๐ ซม.x ๓๐ ซม.)ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย(รายนามนายปั่น มงคลวงศ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย(รายนามนายปั่น มงคลวงศ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล) สำนักปลัด
5  พ.ค. 2565
ครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) สำนักปลัด จำนวน ๒ ตัว
5  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink TAnk Printer)) จำนวน ๒ เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้พักคอย แถว ๓ ที่นั่ง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาปรับเกรดบ่อขยะโคกหนองม่วงสาธารณะ หมู่ 9 บ้านคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
ซื้อจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
จ้างตตวจเช็คระยะ395098 กม. ทะเบียน กข 9940 ชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง