วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายวัดป่าไปหนองหวาย บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองทอนไปบ้านโนนขุนทิพย์ จำนวน ๒ จุด บ้านหนองทอน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายหัวหนองอ้อไปดอนโขมงและสายหัวหนองอ้อไปนานายจันทร์ จำนวน ๒ บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายหัวหนองอ้อไปดอนตาโหลม จำนวน ๒ จุด บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาเครื่องจักรประเภทขุดดินเพื่อขุดบ่อขยะโคกหนองม่วงสาธารณะ บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่ง ๕ วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน บ้านโนนโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2565
ซื้อจัดซ์ื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องตามโครงการคัดเเยกขยะต้นทาง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
จ้างจ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการคัดแยกขยะต้นทาง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง