วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาถมดินเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าประตุทมางเข้านครกาหลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง บ้านนาเสียว หมุ่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซ์ื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนโครงเรียนบ้านคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซ์ื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซ์ื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน 81-8477 ชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียน ศพด.บ้านคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียน ศพด.บ้านโนนโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน 9940 ชย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย