วันที่
ชื่อเรื่อง
10  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียน ศพด.บ้านโนนโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน 9940 ชย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
4  พ.ย. 2565
จ้างจ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาเหมาเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับโครงการจัดหางานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
เช่าเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมวงจรสื่อภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
เช่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบียนดดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาเครื่องจักร(ประเภทรถขุดตัก) บ้านจอก หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาเครื่องจักร(ประเภทรถขุดตัก) บ้านจอก หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาเครื่องจักร(ประเภทรถขุดตัก) บ้านหนองทอน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง