วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.พ. 2566
ซื้อซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(ชุด อปพร.)โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่ ๒) เรียบลำห้วยเสียว บ้านจอก หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อสายเดิมบ้านนายอาคม เชยชัยภูมิ บ้านหนองทอน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้กเชื่อมต่อสายเดิม บ้านหนองโก หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2566
ซื้อจัดซ์ื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2566
จ้างจ้างทำป้ายสติกเกอร์บอร์จุดเช็คอิน(ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าประตูนครกาหลง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2566
จ้างจ้างเหมาถมดินเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าประตูทางเข้านครกาหลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2566
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง