วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(ชุด อปพร.)โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
24  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) สำนักปลัด
24  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
24  ก.พ. 2566
จ้างทำเอกสารคู่มือประกอบการฝึกอบรมและวุฒิบัตรในโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
24  ก.พ. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
จ้างโครงการจ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย หมู่ ๑๐ บ้านหนองโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
จ้างจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๓๐ x ๒.๕๐ ซม.ตาม,โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง
21  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
จ้างจ้างทำเอกสารคู่มือประกอบการฝึกอบรมและวุฒิบัตรในโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง