วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มี.ค. 2566
ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรพร้อมลงลูกรังสายเรียบเรียบลำชี-หนองไข่นุ่นใหญ่ บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 8
7  มี.ค. 2566
ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรพร้อมลงลูกรังสายไปหนองมะหัก บ้านโนนขุนทิพย์ หมู่ที่ 7
7  มี.ค. 2566
ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรพร้อมลงลูกรังสายไปหนองหวาย-ลำน้ำก่ำ บ้านโนนขุนทิพย์ หมู่ที่ 7
7  มี.ค. 2566
ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรพร้อมลงลูกรังสายโนนกอกพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 6
7  มี.ค. 2566
จ้างขุดลอกพร้อมปรับแต่งคันดิน บ้านหนองทอน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ซ่อมแซมคันดินลำห้วยเสียว ทรายหยาบ จำนวน ๔ คิว หมู่ ๕ บ้านนาเสียว) สำนักปลัด
1  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ทำส่วนประกอบรถลากจูงเรือ) ฝ่ายงานป้องกัน สำนักปลัด
1  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด
27  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ/สาธิตโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
27  ก.พ. 2566
จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๓๐ x ๒.๕๐ ซม.ตาม,โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)