วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก บ้านคอนสวรรค์ หมู่ 8 สายกลางหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกเเชื่อมต่อสายทางเดิม บ้านคอนสวรรค์ หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2566
จ้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตโดยเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายภายในหมู่บ้าน บ้านคอนสวรรค์ หมู่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2566
จ้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตโดยเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายภายในหมู่บ้าน บ้านหนองทอน หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ศพด.บ้านคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ศพด.บ้านโนนโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
ซื้อจัดซ์ื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง