วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.พ. 2566
จ้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตโดยเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายภายในหมู่บ้าน บ้านคอนสวรรค์ หมู่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2566
จ้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตโดยเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายภายในหมู่บ้าน บ้านหนองทอน หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ศพด.บ้านคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ศพด.บ้านโนนโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
ซื้อจัดซ์ื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
จ้างจ้างซ่อมแซมวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(รถกระเช้าไฟฟ้า) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถมคันดินลำห้วยเสียว บ้านนาเสียว หมู่ที่ 5 จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง