วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมสายเดิม บ้านจอก หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองนาเริง บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแวงด้านทิศตะวันออก บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
จ้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดบ้านคอนสวรรค์ บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(บ่อธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด)
21  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (บ่อธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด)สำนักปลัด
21  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ที่จัดเก็บขยะอันตราย) สำนักปลัด
21  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ชั้นวางเอกสาร) สำนักปลัด
21  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนโพธิ์)
21  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนสวรรค์)