วันที่
ชื่อเรื่อง
4  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด
4  เม.ย. 2566
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลในโครงการนมัสการพระใหญ่ใบเสมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
4  เม.ย. 2566
จ้างเหมาจัดสถานที่บวงสรวง เวที ไฟฟ้า เครื่อง ในโครงการนมัสการพระใหญ่ใบเสมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
4  เม.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มในโครงการนมัสการพระใหญ่ใบเสมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
3  เม.ย. 2566
จ้างจ้างเข้าเล่มรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2566
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2566
ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2566
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
เหมารถแมคโครและรถบรรทุกปรับปรุงสถานที่พร้อมขนย้ายเศษวัสดุ
29  มี.ค. 2566
จ้างเหมารถแมคโครและรถบรรทุกปรับปรุงสถานที่พร้อมขนย้ายเศษวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง