วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง รหัส ๔๑๖-๔๒-๐๔๑ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
16  มี.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิล ขนาดกว้าง ๑.๒ x ๓ เมตร จำนวน ๒ ป้าย ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
16  มี.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒ x ๒.๗ เมตร (ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอัคคีภัย)
16  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์และอุปกรณ์ (โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี) )
16  มี.ค. 2566
ซื้อน้ำดื่มในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี)
16  มี.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์สร้างการรับรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขนาดกว้าง ๑.๓๐ x ๓ .๖๐ เมตร จำนวน ๑๐ ป้าย ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
7  มี.ค. 2566
ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรพร้อมลงลูกรังหัวหนองอ้อ-หนองโขมงพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 9
7  มี.ค. 2566
ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรพร้อมลงลูกรังสายเรียบเรียบลำชี-หนองไข่นุ่นใหญ่ บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 8
7  มี.ค. 2566
ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรพร้อมลงลูกรังสายไปหนองมะหัก บ้านโนนขุนทิพย์ หมู่ที่ 7
7  มี.ค. 2566
ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรพร้อมลงลูกรังสายไปหนองหวาย-ลำน้ำก่ำ บ้านโนนขุนทิพย์ หมู่ที่ 7