วันที่
ชื่อเรื่อง
25  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกน้ำ) สำนักปลัด
25  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด
5  เม.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาจัดสถานที่บวงสรวง เวที ไฟฟ้า เครื่อง ในโครงการนมัสการพระใหญ่ใบเสมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลในโครงการนมัสการพระใหญ่ใบเสมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำเครื่องบวงสรวงเพื่อสักการะพระใหญ่ทวารวดี (บายศรี) โครงการจัดงานนมัสการพระใหญ่ใบเสมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกประกอบอาหารและเครื่องดื่มในโครงการนมัสการพระใหญ่ใบเสมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุดำเนินงานตามโครงการงานประเพณี นมัสการสักการะหลวงพ่อใหญ่ทวารวดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2566
จ้างเข้าเล่มรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (สำนักปลัด)
4  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด
4  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด