วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มี.ค. 2566
จ้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดบ้านคอนสวรรค์ บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(บ่อธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด)
21  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (บ่อธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด)สำนักปลัด
21  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ที่จัดเก็บขยะอันตราย) สำนักปลัด
21  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ชั้นวางเอกสาร) สำนักปลัด
21  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนโพธิ์)
21  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนสวรรค์)
20  มี.ค. 2566
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง (ชั้นวางเอกสาร) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง (ที่จัดเก็บขยะอันตราย) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง(บ่อธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง