วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มี.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรพร้อมลงลูกรังสายหนองกุดจะเข้-เชื่อมคลองบ้าน บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแวงด้านทิศตะวันออก บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 9
24  มี.ค. 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมสายเดิม บ้านจอก หมู่ที่ 13
24  มี.ค. 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อสายเดิมบริเวณหน้าบ้านนายสละ บ้านหนองโก หมู่ที่ 10
24  มี.ค. 2566
ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดบ้านคอนสวรรค์ บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 11
24  มี.ค. 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองนาเริง บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 14
22  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อสายเดิมบริเวณหน้าบ้านนายสละ บ้านหนองโก หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมสายเดิม บ้านจอก หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองนาเริง บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแวงด้านทิศตะวันออก บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง