วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ค. 2566
จ้างจ้างทำป้ายอคิลิค(ขนาด ๖๐ ซม.x ๓๐ ซม.)ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย(รายนามนายบุญชู แสงสะกา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุฯ(รายนาม นางสาวสวรรค์ แฝงด่านแกลาง ราษฏร หมู่ ๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุฯ (รายนามนายบุญชู แสงสะกา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุฯ (รายนามนายบุญชู แสงสะกา)
18  พ.ค. 2566
จ้างทำป้ายอคิลิค(ขนาด ๖๐ ซม.x ๓๐ ซม.)ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย(รายนามนายบุญชู แสงสะกา)
18  พ.ค. 2566
จ้างทำป้ายอคิลิค(ขนาด ๖๐ ซม.x ๓๐ ซม.)ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย(รายนามนางสาว สวรรค์ แฝงด่านกลาง ราษฏร หมู่ ๘)
18  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุฯ(รายนาม นางสาวสวรรค์ แฝงด่านแกลาง ราษฏร หมู่ ๘)
18  พ.ค. 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางคุ้มโนนมูก หมู่ที่ ๘ บ้านคอนสวรรค์ ตำบลคอนสวรรค์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
12  พ.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๓๐ ื ๒.๕๐ เมตร จำนวน ๓ ป้าย และ จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๕๐ ื ๓ เมตร จำนวน ๑ ป้าย
12  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน)