วันที่
ชื่อเรื่อง
4  เม.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มในโครงการนมัสการพระใหญ่ใบเสมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
3  เม.ย. 2566
จ้างจ้างเข้าเล่มรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2566
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2566
ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2566
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
เหมารถแมคโครและรถบรรทุกปรับปรุงสถานที่พร้อมขนย้ายเศษวัสดุ
29  มี.ค. 2566
จ้างเหมารถแมคโครและรถบรรทุกปรับปรุงสถานที่พร้อมขนย้ายเศษวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรพร้อมลงลูกรังสายไปบ้านหนองโนน้อย-โคกดินแดง บ้านหนองโก หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรพร้อมลงลูกรังสายหัวหนองอ้อ-ดอนตาโหลม บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรพร้อมลงลูกรังสายแยกไปหนองมน บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง