วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มี.ค. 2567
ซื้อซื้อคุรภัณฑ์สำนักงาน (ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ประตูนครกาหลงรัชการที่ ๑๐ และพระราชินี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2567
จ้างจ้างซ่อมแซมรถรถยนต์บรรทุกน้ำ (ทะเบียน ๘๑-๘๔๗๗ ชัยภูมิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน) เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2567
วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ จุด บริเวณทางข้ามนานายดิเรก เพิ่มศรี บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๑
14  มี.ค. 2567
วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ จุด บริเวณนานายชัยยงค์ บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๑
14  มี.ค. 2567
ถมคันดินลำห้วยฯ บริเวณนานายไวยา ทวีคำ บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๑
14  มี.ค. 2567
ซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตรลงลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ จุด บริเวณหนองขุมดิน ม ๑๕
14  มี.ค. 2567
ซ่อมแซมฝายดินกั้นน้ำลำน้ำก่ำ บ้านโนนขุนทิพย์ หมู่ที่ ๗
14  มี.ค. 2567
ซื้อคุรภัณฑ์สำนักงาน (ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ประตูนครกาหลงรัชการที่ ๑๐ และพระราชินี)
14  มี.ค. 2567
วางท่อระบายน้ำ สายโนนกอกจุดนานางเสริม ชำกรม - นานายหนูทิศ ชุมชัย บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๖