วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์
18  พ.ค. 2566
จ้างจ้างเข้าเล่มสรุปการดำเนินในโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
จ้างจ้างทำป้ายอคิลิค(ขนาด ๖๐ ซม.x ๓๐ ซม.)ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย(รายนามนางสาว สวรรค์ แฝงด่านกลาง ราษฏร หมู่ ๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
จ้างจ้างทำป้ายอคิลิค(ขนาด ๖๐ ซม.x ๓๐ ซม.)ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย(รายนามนายบุญชู แสงสะกา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุฯ(รายนาม นางสาวสวรรค์ แฝงด่านแกลาง ราษฏร หมู่ ๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุฯ (รายนามนายบุญชู แสงสะกา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุฯ (รายนามนายบุญชู แสงสะกา)
18  พ.ค. 2566
จ้างทำป้ายอคิลิค(ขนาด ๖๐ ซม.x ๓๐ ซม.)ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย(รายนามนายบุญชู แสงสะกา)
18  พ.ค. 2566
จ้างทำป้ายอคิลิค(ขนาด ๖๐ ซม.x ๓๐ ซม.)ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย(รายนามนางสาว สวรรค์ แฝงด่านกลาง ราษฏร หมู่ ๘)
18  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุฯ(รายนาม นางสาวสวรรค์ แฝงด่านแกลาง ราษฏร หมู่ ๘)