วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มิ.ย. 2566
วางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายไปห้วยเสียว บ้านจอก หมู่ 2
15  มิ.ย. 2566
วางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายห้วยเสียว บ้านหนองชาติ หมู่ที่ 3
15  มิ.ย. 2566
วางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายไปโคกหนองม่วง บ้านหนองทอน หมู่ที่ 4
15  มิ.ย. 2566
วางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายหลังวัดบ้านหนองทอน บ้านหนองทอน หมู่ที่ 4
15  มิ.ย. 2566
วางท่อระบายน้ำ คสล. หลังเมรุ บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 9
13  มิ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียง ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในตำบลคอนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ขนาด ๑ x ๒.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย ป้ายรณรงค์โรคไข้เลือดออก ขนาด ๑ x ๒ เมตร จำนวน ๕ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดหาเครื่องดื่มชนิดขวด จำนวน ๑๗ แพ็ค ในโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายอะเบท) ขนาดบรรจุถังละ ๑,๒๕๐ ซอง และ สารเคมีกำจัดยุงลาย จำนวน ๙ ขวด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาเครื่องเสียง ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในตำบลคอนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖